𝗠𝗮𝗰 တွေကို 𝗦𝗹𝗲𝗲𝗽 (𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗯𝘆) 𝗠𝗼𝗱𝗲 မှာ ထားသင့်တဲ့အကြောင်း

⌘ Mac တွေကို အခြား 𝗣𝗖 တွေလို အသုံးမပြုတဲ့အချိန် 𝗦𝗵𝘂𝘁 𝗗𝗼𝘄𝗻 ချပြီး အသုံးပြုသင့်လား? ⌘ ဒီလိ...

Continue reading

𝙆𝙊𝙎 𝙠6 𝘿𝙪𝙖𝙡 𝙎𝙄𝙈 𝙖𝙙𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙞𝙋𝙝𝙤𝙣𝙚, 𝙞𝙋𝙖𝙙, 𝙞𝙋𝙤𝙙 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙍𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬

⌘ iPhone အဝင်/အထွက်  Call ခေါ်ဆိုမှုကို ᴄᴀʟʟ ʀᴇᴄᴏᴅɪɴɢ ပြုလုပ်ချင်သူများ၊

Continue reading